Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) mẩu, chút, tí

    * Các từ tương tự:
    smidgen, smidgin