Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bụi, hạt bụi
  the mote in somebody's eye
  lỗi lầm nhỏ của ai so với lỗi lầm lớn của mình

  * Các từ tương tự:
  motel, motet, motey