Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phần nhỏ
  to góp phần nhỏ bé của mình vào
  con vật nhỏ bé, (thân) em bé
  poor little mite
  em bé đáng thương
  Danh từ
  (động vật)
  mạt bột, con nhậy
  Phó từ
  (khẩu ngữ) một chút
  not a mite
  không một chút nào
  this curry is a mite too hot for me
  món cà-ri này hơi cay một chút đối với tôi

  * Các từ tương tự:
  miter