Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scintilla /sin'tilə/  

 • Danh từ
  not a scintilla of something
  không một chút, không một mảy may
  there's not a scintilla of truth in what he says
  không một chút sự thật nào trong những gì nó nói

  * Các từ tương tự:
  scintillate, scintillating, scintillation, scintillator