Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scintillating /'sintileitiŋ/  

  • Tính từ
    sắc sảo
    scintillating repartee
    lời ứng đối sắc sảo