Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sống, như thật (bức tranh…)
  linh hoạt, sống động, năng nổ
  động (biển)
  the sea is quite lively today
  hôm nay biển động mạnh
  look lively
  tỏ ra năng nổ
  we'd better look lively if we're to finish in time
  chúng ta phải năng nổ nhiều hơn nữa nếu chúng ta muốn hoàn thành đúng thời hạn
  make it (things) lively for somebody
  làm cho ai thất điên bát đảo lên