Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm náo động, đầy hứng thú
  an exciting story
  một câu chuyện đầy hứng thú

  * Các từ tương tự:
  exciting coil, exciting current, exciting loop, exciting magnet, exciting winding, excitingly