Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thngữ) sáng chói; sáng rực
  the radiant sun
  mặt trời sáng chói
  sáng ngời; rạng rỡ; hớn hở
  radiant eyes
  đôi mắt sáng ngời
  a radiant face
  gương mặt rạng rỡ
  (vật lý) bức xạ
  radiant heat
  nhiệt bức xạ

  * Các từ tương tự:
  radiantly