Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hoạt bát, sôi nổi
  a vivacious boy
  đứa bé hoạt bát
  she gave a vivacious laugh
  cô ta cười sôi nổi

  * Các từ tương tự:
  vivaciously, vivaciousness