Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  sủi tăm (rượu)
  sparkling wine
  rượu sủi tăm
  sống động; sắc sảo
  a sparkling conversation
  cuộc nói chuyện sôi nổi
  a sparkling young woman
  một phụ nữ trẻ sắc sảo

  * Các từ tương tự:
  sparkling water