Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    lóng lánh
    những giọt sương lóng lánh trên bãi cỏ