Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    sủi bọt
    sục sôi, sôi động

    * Các từ tương tự:
    effervescently