Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

high-spirited /hai'spiritid/  

  • Tính từ
    hăng hái; hoạt bát (người)
    nhãy cỡn (ngựa)