Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sống động, sôi nổi
  an animated discussion
  cuộc thảo luận sôi nổi
  hoạt hình hóa
  animated drawings
  những bức vẽ hoạt hình hóa

  * Các từ tương tự:
  animated cartoon, animated sequence, animatedly