Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

animated cartoon /,ænimeitid kɑ:'tu:n/  

  • Danh từ
    như cartoon