Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  hăng hái; mạnh mẽ
  a spirited attack
  cuộc tấn công mạnh mẽ

  * Các từ tương tự:
  spiritedly, spiritedness, -spirited