Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  giống như thật
  a lifelike statue
  bức tượng giống như thật
  a lifelike toy
  món đồ chơi giống như thật

  * Các từ tương tự:
  lifelikeness