Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

animatedly /'ænimeitidli/  

  • Phó từ
    [một cách] sống động, [một cách] sôi nổi