Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

automate /'ɔ:təmæt/  

  • Động từ
    tự động hóa

    * Các từ tương tự:
    automated office (AO)