Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nổi
  the raft would be more buoyant if it was less heavy
  chiếc bè sẽ nổi hơn nếu nó nhẹ hơn
  giữ cho vật nổi (nói về chất lỏng)
  salt water is more buoyant than fresh water
  nước muối giữ cho vật nổi hơn là nước ngọt
  có xu hướng lên giá (cổ phần…)
  hồi lại nhanh sau thất bại
  a buoyant disposition
  thiên hướng hồi lại nhanh sau thất bại

  * Các từ tương tự:
  buoyantly