Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irrepressible /,iri'presəbl/  

 • Tính từ
  không thể kiềm chế được, không thể nén được
  irrepressible laughter
  tiếng cười không nín được

  * Các từ tương tự:
  irrepressibleness