Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unrestrainable /' nris'trein bl/  

  • Tính từ
    không thể kiềm chế, không thể nén lại, không thể dằn lại