Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bong bóng
  bong bóng xà phòng
  bọt, tăm
  rượu sâm banh đầy bọt
  this glass vase has a bubble in its base
  cái lọ thủy tinh này có một bọt khí ở đáy
  prick the bubble of
  xem prick
  Động từ
  nổi bọt, sủi tăm
  sôi sùng sục; róc rách (dòng suối)
  bubble over with
  tràn đầy (những cảm xúc thường là sung sướng)
  tràn đầy nhiệt tình
  bubble along (out, over, up…)
  róc rách tuôn ra, òng ọc thoát ra (nói về một dòng nước)
  dòng suối róc rách tuôn ra từ lòng đất
  gases from deep in the earth bubble up through the lake
  khí trong lòng đất sâu òng ọc thoát qua nước hồ

  * Các từ tương tự:
  bubble and squeak, bubble bath, bubble chip, bubble gum, bubble memory, bubble sort