Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

droplet /'drɒplit/  

  • Danh từ
    giọt nhỏ