Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exuberant /ig'zju:bərənt/  /ig'zu:bərənt/

 • Tính từ
  hồ hởi; vui nhộn
  sum sê
  plant with exuberant foliage
  cây cối cành lá sum sê

  * Các từ tương tự:
  exuberantly