Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (chủ yếu nói về người già)
  nhanh nhẹn
  still spry at eighty
  tám mươi tuổi mà còn nhanh nhẹn

  * Các từ tương tự:
  spryly, spryness