Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vui, phấn khời, hớn hở, tươi cười
  a cheerful face
  gương mặt hớn hở
  vui mắt
  cheerful colours
  màu sắc vui mắt
  a cheerful room
  căn phòng vui mắt
  vui lòng, không miễn cưỡng (việc làm)

  * Các từ tương tự:
  cheerfully, cheerfulness