Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    vui vẻ hân hoan
    a cheery smile
    nụ cười vui vẻ hân hoan