Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jubilant /'dʒu:bilənt/  

 • Tính từ
  (+ about, at, over)
  rất vui sướng, hân hoan
  Liverpool hân hoan sau khi đoạt cúp

  * Các từ tương tự:
  jubilantly