Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jubilantly /'dʒu:biləntli/  

  • Phó từ
    [một cách] rất vui sướng, [một cách] hân hoan