Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vui sướng
  a joyous sense of freedom
  cảm giác vui sướng được tự do

  * Các từ tương tự:
  joyously, joyousness