Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

joyousness /'dʒɔiəsnis/  

  • Danh từ
    sự vui sướng