Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

joyously /'dʒɔiəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] vui sướng