Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đồng tính luyến ái
  vui vẻ, vui tươi
  cái cười vui vẻ
  đường phố trông vui tươi với những lá cờ rực rỡ và ánh sáng đèn màu
  không suy nghĩ, không đắn đo
  tiêu tiền phung phí không suy nghĩ
  Danh từ
  người đồng tính nam

  * Các từ tương tự:
  gayal, gayety, gayness