Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jovial /'dʒəʊviəl/  

 • Tính từ
  vui vẻ, vui tính
  a jovial old man
  một ông lão vui tính
  in a jovial mood
  trong tâm trạng vui vẻ

  * Các từ tương tự:
  joviality, jovially