Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gaudier; gaudiest
  (xấu) lòe loẹt
  đồ trang sức rẻ tiền và lòe loẹt

  * Các từ tương tự:
  gaudy-day