Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vui sướng, vui hân hoan
  on this joyful celebration
  nhân dịp vui này

  * Các từ tương tự:
  joyfully, joyfulness