Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nắng, ngập nắng
  a sunny room
  một căn phòng ngập nắng
  vui tươi, phấn khởi
  she always looks on the sunny side
  bà ta lúc nào cũng vui tươi phấn khởi

  * Các từ tương tự:
  sunny-side up