Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cloudless /'klaʊdlis/  

 • Tính từ
  quang đãng
  a cloudless sky
  bầu trời quang đãng

  * Các từ tương tự:
  cloudlessness