Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đi ra, rời đi
  an outgoing ship
  con tàu rời đi
  the outgoing tenant
  người thuê nhà dời đi (thôi thuê nhà)
  thôi việc
  the outgoing minister
  ông bộ trưởng thôi việc
  thân thiết và dễ gần
  she's very outgoing
  cô ta rất thân thiết và dễ gần
  he's never been an outgoing type
  nó chưa bao giờ là một đứa thân thiết và dễ gần

  * Các từ tương tự:
  outgoings