Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều
    số tiền chi tiêu; phí tổn
    monthly outgoings on rent and food
    số tiền chi tiêu hàng tháng về thuê nhà và cái ăn