Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extrovert /'ekstrəvɜ:t/  

  • Danh từ
    (tâm lý học) người hướng ngoại giới
    người vui vẻ; người hoạt bát