Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emeritus /i'meritəs/  

  • Tính từ
    (thường dùng sau một danh từ, để chỉ các giáo sư về hưu nhưng vẫn giữ danh hiệu)
    danh dự
    the emeritus professor of biology
    giáo sư sinh học danh dự