Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thích đời sống xã hội; thích giao tiếp
  a pleasant sociable couple
  một cặp vợ chồng dễ thương thích giao tiếp
  Danh từ
  (Mỹ)
  như social
  xem social