Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  trước đây, nguyên, cựu
  in former times
  thuở trước
  Mr X, former Prime Minister
  ông X nguyên thủ tướng chính phủ
  trước (trong hai người, hai cái)
  giữa Nigeria và Ghana, xứ trước (tức Nigeria) đông dân hơn
  a shadow of one's (its) former self
  xem shadow
  Danh từ
  the former
  cái trước; người trước
  nếu tôi phải chọn giữa món cá và món thịt gà thì tôi thích món trước (món cá) hơn

  * Các từ tương tự:
  formerly