Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    trước đây
    ci-devant chairman
    chủ tịch trước đây