Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    trước đây
    formerly he worked in factorybut now he's a teacher
    trước đây ông ta làm việc ở xí nghiệp, nhưng nay là giáo viên