Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ban ngày
  ban ngày mặt trời cho ta ánh sáng
  by day
  ban ngày
  clear as day
  rõ như ban ngày
  ngày; giờ làm việc trong ngày
  tôi đã gặp Nam ba ngày trước đây
  người làm yêu cầu ngày làm sáu tiếng và mỗi tuần năm ngày
  days
  (số nhiều)
  thời gian, thời
  thời xưa
  thời nữ hoàng Victoria
  all in a day's work
  công việc hằng ngày
  tiêm cho súc vật là công việc hằng ngày của một bác sĩ thú y
  at the end of the day
  vào cuối ngày
  xem end
  break of day
  rạng đông, bình minh
  xem break
  call it a day
  quyết định thôi, đồng ý thôi (không làm việc gì nữa)
  xem call
  carry (win) the day
  (khẩu ngữ)
  thắng
  mặc dù có sự chống đối mạnh mẽ, đảng cầm quyền đã thắng
  day after day
  ngày ngày qua ngày khác, ngày lại ngày
  the day after tomorrow
  ngày kia
  the day before yesterday
  hôm kia
  day by day
  ngày ngày qua ngày khác, dần dà
  day by day she learnt more about her job
  dần dà chị ta hiểu thêm về công việc của mình
  day in, day out
  ngày nào cũng thế, ngày ngày
  a day of reckoning
  ngày tính sổ
  giờ thì anh cứ vui chơi hưởng thụ đi, nhưng rồi thế nào ngày tính sổ cũng sẽ tới
  something's (somebody's) days are numbered
  số ngày cò lại tính được đầu ngón tay (ý nói sắp chết, sắp sụp đổ)
  anh ta bệnh nặng, số ngày còn sống đếm được đầu ngón tay
  early days
  còn quá sớm [để biết chắc việc gì]
  xem early
  end one's days (life)
  sống những ngày cuối đời mình (ở đâu; ra sao)
  xem end
  every dog has his (its) day
  ai mà chẳng có lúc gặp vận
  xem dog
  fall on evil days
  rủi ro, bất hạnh
  xem evil
  from day to day; from one day to the next
  trong một thời gian ngắn
  the good (bad) old days
  thời đẹp đẽ (thời u ám) ngày xưa
  xem old
  as happy as the day is long
  rất sung sướng; sướng như tiên
  xem happy
  have had one's day
  hết thời rồi
  he was a great singer but now he's had his day
  anh ta một thời là ca sĩ nổi tiếng, nhưng bây giờ đã hết thời rồi
  chủ nghĩa thực dân đã hết thời rồi
  have seen(known) better days
  xem better
  high days and holidays
  xem high
  if he's (she's) a day
  ít nhất, tối thiểu (nói về tuổi)
  he's eighty if he's a day
  ít nhất ông ta cũng tám mươi tuổi
  in all one's born day
  xem born
  in one's day
  có thời là
  she was a great beauty in her day
  có thời cô ta là một giai nhân nổi tiếng
  it's not somebody's day
  (khẩu ngữ)
  thật là xui xẻo (cho ai đó)
  xe tôi hỏng, lại không mở cửa vào được, thật là xui xẻo cho tôi
  late in the day
  xem late
  the livelong day (night)
  trọn ngày (đêm), suốt ngày (đêm)
  night and day
  suốt ngày đêm; liên tục
  xem night
  a nine days wonder
  người (vật) được ưa thích một thời nhưng chóng bị lãng quên
  one day
  một ngày nào đó (trong tương lai)
  one day I'll get my revenge
  một ngày nào đó, tôi sẽ trả thù
  one fine day
  xem fine
  one of these (fine) days
  sớm, ngay
  nó sẽ sớm nhận ra nó đã ngu biết chừng nào
  one of those days
  một ngày đặc biệt đen đủi
  tôi đã phải một ngày đặc biệt đen đủi, tàu đến chậm và tôi lại bị đánh mất ví
  the order of the day
  xem order
  the other day
  mới đây, hôm nọ
  pass the time of day
  xem pass
  peep of day
  xem peep
  the present day
  Rome was not built in a day
  xem build
  save something for a rainy day
  xem rainy
  some day
  một ngày nào đó
  that'll be the day
  (mỉa mai) đâu có thế
  "anh ta nói anh ta sẽ rửa bát đĩa" "đâu có thế"
  these days
  những ngày này
  this day fortnight
  nửa tháng sau
  those were the days
  đó là những ngày sung sướng hơn cả
  em có nhớ những ngày đầu chúng ta mới lấy nhau không, đó là những ngày sung sướng hơn cả
  to the day
  đúng, tròn
  từ ngày chúng mình gặp nhau, đến nay đã tròn ba năm
  to this day
  ngay cả đền bây giờ
  to this day, I still don't know why she did it
  ngay cả đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết tại sao cô ta lại làm điều đó
  turn night into day
  xem night

  * Các từ tương tự:
  day care, day nursery, day off, day release, day shift, day ticket, day-bed, day-blind, day-blindness