Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  trước đây; cách đây
  ten years ago
  mười năm trước đây
  chuyện đó xảy ra cách đây mấy phút

  * Các từ tương tự:
  agog, agon, agonic, agonising, agonisingly, agonistic, agonistically, agonize,agonise, agonized, agonised