Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    xưa, xưa kia, thuở trước
    a quondam friend
    người bạn thuở trước